#หมู่บ้านโปรตุเกส

2 matching results
See & Do
หมู่บ้านโปรตุเกส
1. โบราณสถาน 3 แห่ง คือ ซานเปาโล ซานโดมิงโกและซานเปรโตส่วนซานเปรโตเข้าใจว่าเป็นโบสถคริสต์แห่งแรกในแผ่นดินไทย 2. ซากโบราณสถานโครงกระดูกและเครื่องป฿นดินเผาภายในประเทศและต่างประเทศ