#อยุธยา

302 matching results
Article
สำนักพระราชวังแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564
สำนักพระราชวัง แจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

See & Do
วัดไชยวัฒนาราม
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก นอกเกาะเมือง เป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ที่ 24 ( พ.ศ. 2173-2198) โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2173 ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยา

See & Do
วัดพระศรีสรรเพชญ์
อยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดสําคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวง เทียบได้กับวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย

See & Do
วัดมหาธาตุ
ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดเมื่อ พ.ศ. 1927

See & Do
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน หลังจากเที่ยวชมพระราชวังบางปะอิน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำไปเยี่ยมชมวัดนี้ได้

See & Do
วัดราชบูรณะ
อยู่ตรงเชิงสะพานป่าถ่าน ตรงข้ามวัดมหาธาตุ สมเด็จพระบรมราชาธิราช ที่ 2 (เจ้าสามพระยา) โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1967 ณ บริเวณที่ถวาย พระเพลิงเจ้าอ้ายพระยาและเจ้าพระยา ซึ่งชนช้างกันจนถึงแก่พิราลัย และโปรดให้ก่อเจดีย์ 2 องค์ในบริเวณนั้น

See & Do
ตลาดโก้งโค้ง
ตลาดย้อนยุคโบราณ ณ บ้านแสงโสม บริเวณบ้านเรือนไทย จำหน่ายพืช ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ อาหารคาว-หวาน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

See & Do
บ้านฮอลันดา
ในสมัยอยุธยา บ้านฮอลันดาคือสถานที่ที่เรียกกันว่าหมู่บ้านฮอลันดา ซึ่งเคยเป็นชุมชนของชาวดัตช์ที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามอย่างเป็น ทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2147 (ค.ศ. 1604) ตรงกับปลายช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช