#อำเภอเมือง

568 matching results
See & Do
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาท้องถิ่น สนับสนุนการบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์มุสลิมแห่งแรกของไทย โดยบ่งออกเป็นอาคารต่าง ๆ อาทิ อาคารนิทรรศการ อาคารฉายดาว...

Article
Amazing Journey Go Local : ตรัง เมืองรองของไทยต้องไปให้รู้
เมืองหมูย่างอร่อย เรียงร้อยด้วยหมู่เกาะ ตระการตาวัดวา วังเทพทาโรและศาลเจ้า