#เมืองสงขลา

14 matching results
See & Do
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาท้องถิ่น สนับสนุนการบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์มุสลิมแห่งแรกของไทย โดยบ่งออกเป็นอาคารต่าง ๆ อาทิ อาคารนิทรรศการ อาคารฉายดาว...

See & Do
อุทยานนกน้ำคูขุด (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา)
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา 55 กิโลเมตร

See & Do
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา
ตั้งอยู่ที่ถนนนางงาม เป็นอาคารแบบจีน บริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งขายอาหารและขนมพื้นเมือง

Event
ประเณีลากพระและตักบาตรเทโว
อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

See & Do
เขาน้อย
อยู่ใกล้กับแหลมสมิหลา มีถนนลาดยางขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อสักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และชมทิวทัศน์ของเมืองสงขลา เชิงเขาน้อยเป็นสวนสาธารณะมีไม้ประดับตกแต่งเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ไว้ให้ชมและเป็นที่พักผ่อน

See & Do
เขาตังกวน
บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวารวดี ในเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์ ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว

Article
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สงขลา
จุดเช็คอินห้ามพลาดสงขลา

Destination
หาดใหญ่
หาดใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสงขลาประมาณ 26 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาเพียง 60 กิโลเมตร จึงถือเป็นเมืองที่เป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซีย ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้...

Destination
สงขลา
จังหวัดสงขลา เป็นเมืองที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมานาน มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดี อีกทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษก็น่าสนใจ เช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลานั้น มีหลากแนวหลายสไตล์ ทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้...

Article
เย็นฉ่ำวิถีไทย รื่นเริงใจในเมืองเก่า Songkran Music Heritage Festival 2022
กำหนดจัดงาน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัด ณ วัดพระราม และจังหวัดสงขลาจัด ณ เมืองเก่า