#แม่จริม

6 matching results
See & Do
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,065,000 ไร่ หรือ ประมาณ 1,680 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข และอำเภอแม่จริม เทือกเขาดอยภูคาประกอบด้วยแนวภูเขาสูงสลับซับซ้อน...

Article
ประเทศไทย : เดือนตุลาคม
“ปลายฝนต้นหนาว” ถึงเวลาย่างก้าวเดินทางเข้าสู่เดือนตุลาคม เดือนรอยต่อระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาว และแน่นอนว่าอากาศในช่วงนี้จะลดต่ำลงเกือบทุกภูมิภาค