#โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

25 matching results
See & Do
โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ตำบลหัวไผ่ ใกล้กับถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอ่างทอง มีพื้นที่ทั้งหมด 337 ไร่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

Event
สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 9
โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย

Event
สีสันดอยตุง
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

See & Do
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ตำบลเขาหินซ้อน มีเนื้อที่ประมาณ 1,895 ไร่ ศูนย์แห่งนี้ได้รับสถาปนาจากรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2522

Event

See & Do
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตั้งอยู่บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการศึกษาทดลอง วิจัย และพัฒนาในทุก ๆ ด้านของการเกษตร เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต สามารถเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานและนำไปประกอบอาชีพได้

See & Do
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นแหล่งรวมการศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ดินทำกินแก่ราษฎรในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ คือ วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ให้ข้อมูลวิชาการ และฝึกอบรมการเกษตร

See & Do
โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นโครงการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำองคต มีผลการดำเนินงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น การปลูกสวนป่า การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา การปลูกผักปลอดสารพิษ

See & Do
พิพิธภัณฑ์บัว
พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ.2546

Event
งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 2566 ปี และงานกาชาด
ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จังหวัดหนองคาย

Event
งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 190 ปี และงานกาชาด 2564
ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จังหวัดหนองคาย