#Wat Phra Phuttabatt Phanam

41 matching results
See & Do
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์

See & Do
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม

See & Do
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และเป็นที่ประกอบพระราชพิธีที่สำคัญทางศาสนา

See & Do
วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน เป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจันใช้เป็นที่ตั้งมั่นในการต่อต้านข้าศึกที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2308 ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดไม้แดง เพราะภายในบริเวณมีต้นไม้แดง ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่หลายต้น...

See & Do
วัดอัมพวัน
ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมบุรี สันนิษฐานว่ามีการตั้งชื่อวัดนี้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีศิลาจารึกเป็นภาษาจีนที่กล่าวไว้ว่า ชาวจีนได้แล่นเรือกำปั่นมาทำการค้าขายกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองลพบุรี ร่วมกับฝรั่งชาติฮอลันดา...

See & Do
วัดพิกุลทอง
ตั้งอยู่ตำบลวิหารขาว ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ ซึ่งหลวงพ่อแพ เขมังกโร หรือ พระเทพสิงหบุราจารย์ เคยเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี และมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งท่านได้พัฒนาด้านศาสนสถานภายในวัดพิกุลทอง...

See & Do
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์
ตั้งอยู่บ้านบางมอญ ตำบลต้นโพธิ์ ห่างจากศาลากลางจังหวัดหลังเก่าไปทางลำน้ำเจ้าพระยา 2 กิโลเมตร เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายด้าน ได้แก่ การศึกษา การก่อสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลา...

See & Do
วัดหน้าพระธาตุ
ตั้งอยู่ในเขตบ้านพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดหัวเมือง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เปลี่ยนชื่อเป็น วัดหน้าพระธาตุ ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า

See & Do
วัดพระทอง (วัดพระผุด)
ตั้งอยู่ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี ภายในวัดมีพระผุด พระพุทธรูปปิดทองเหลืองอร่ามสวยงามผุดขึ้นมาจากพื้นเพียงครึ่งองค์ เป็นที่เคารพของชาวพุทธในพื้นที่เป็นอย่างมาก และยังมีพิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง ที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ตในยุคแรก ๆ...