backgound image pattern

นครศรีธรรมราช

ไฮไลท์
  • เที่ยวสวนสมรมที่หมู่บ้านคีรีวง ควรไปในช่วงที่ผลไม้ออก คือเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
  • กิจกรรมนั่งเรือดูโลมาสีชมพูที่หาดขนอมนับว่าเป็นกิจกรรมที่สนุก ท้าทาย ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญในหลาย ๆ ด้าน มีการค้นพบวัตถุโบราณและหลักฐานทางโบราณคดีอื่น ๆ หลายอย่าง จากประวัติศาสตร์พบว่าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นที่รู้จักและติดต่อกับชนชาติอื่นมาเนิ่นนาน

พุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นช่วงที่นครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช เป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับการค้าขายทางเรือ มีกำลังทหารที่แข็งแกร่ง และราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราชได้สถาปนาพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ขึ้นอย่างมั่นคงในนครศรีธรรมราช  จนนครศรีธรรมราชกลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม และได้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไปยังหัวเมืองอื่น ๆ รวมทั้งสุโขทัย ซึ่งในเวลานั้นเพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นราชธานีทางภาคเหนือตอนล่างใหม่ ๆ

ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดในภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง อำเภอพิปูน อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด อำเภอท่าศาลา อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอปากพนัง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอสิชล อำเภอขนอม อำเภอหัวไทร อำเภอบางขัน อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอพระพรหม อำเภอนบพิตำ อำเภอช้างกลาง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สำรวจ นครศรีธรรมราช

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง