backgound image pattern

พิจิตร

ไฮไลท์
  • บึงสีไฟ
  • ตลาดเก่าวังกรด
  • วัดท่าหลวง
  • วัดเขารูปข้าง
  • ประเพณีแข่งเรือยาว

จังหวัดพิจิตร หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม "เมืองชาละวัน" เนื่องจากเป็นถิ่นกำเนิดของวรรณคดีพื้นบ้านเรื่อง "ไกรทอง" เป็นจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือตอนล่างของไทย 

ปัจจุบันจังหวัดพิจิตรยังคงมีโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาปรากฏให้เห็นอยู่ในอุทยานเมืองเก่าพิจิตร ทั้งกำแพงเมือง คูเมือง เจดีย์ สวนรุกขชาติ ตลอดจนถ้ำชาละวัน และมีวัดที่เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง ได้แก่ วัดท่าหลวง วัดเขารูปข้าง วัดโพธิ์ประทับช้าง และวัดสุขุมาราม 

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรคือ บึงสีไฟ แหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ซึ่งให้บรรยากาศอันสงบเงียบ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือนั่งชมพระอาทิตย์ตก 

นอกจากนี้ จังหวัดพิจิตรยังมีมรดกวัฒนธรรมที่ผสานเข้ากับบริบทปัจจุบันอย่างตลาดเก่าวังกรด ที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและกิจการดั้งเดิม 

และอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวพิจิตรที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศคือ ประเพณีแข่งเรือยาว ซึ่งมักจะจัดขึ้นอย่างคึกคักในช่วงเดือนกันยายน

จังหวัดพิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวังทรายพูน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเล อำเภอสามง่าม อำเภอทับคล้อ อำเภอสากเหล็ก อำเภอบึงนาราง อำเภอดงเจริญ และอำเภอวชิรบารมี

สำรวจ พิจิตร

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง