backgound image pattern

กาฬสินธุ์

ไฮไลท์
  • ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
  • พิพิธภัณฑ์สิรินธร
  • เมืองฟ้าแดดสงยาง
  • พระธาตุยาคู
  • วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

จังหวัดกาฬสินธุ์ หนึ่งในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเจริญทางด้านอารยธรรมอันเก่าแก่ เดิมทีเป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาติละว้า ต่อมาได้มีการอพยพผู้คนจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนบริเวณแก่งสำโรงและลำน้ำปาว  

กาฬสินธุ์มีหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไทยที่น่าสนใจ คือ หมู่บ้านทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง เป็นแหล่งทอผ้าไหมแพรวาอันละเอียดประณีตมีชื่อเสียงระดับประเทศ นอกจากนี้กาฬสินธุ์ยังมีแหล่งขุดค้นซากไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียง มีพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย รวมทั้งงานหัตถกรรมพื้นบ้านต่าง ๆ อีกด้วย 

จังหวัดกาฬสินธุ์แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอท่าคันโท อำเภอเขาวง อำเภอห้วยเม็ก อำเภอคำม่วง อำเภอหนองกุงศรี อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอร่องคำ อำเภอสามชัย อำเภอนาคู อำเภอดอนจาน และอำเภอฆ้องชัย 

สำรวจ กาฬสินธุ์

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง