backgound image pattern

นราธิวาส

ไฮไลท์
  • ชายหาดนราทัศน์
  • มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น หรือมัสยิดตะโละมาเนาะ (มัสยิด 300ปี)

นราธิวาส เป็นเมืองที่เงียบสงบ มีความงามทางวัฒนธรรมแบบมุสลิม มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองชายแดนอยู่ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นิยมมาเที่ยวพักผ่อนและซื้อสินค้า รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมมาเนิ่นนาน

จังหวัดนราธิวาสแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอแว้ง อำเภอยี่งอ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอสุคิริน อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอจะแนะ และอำเภอเจาะไอร้อง

สำรวจ นราธิวาส

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง